جدول برنامه کلاسها برای تمامی گروههای خوشنویسی

برنامه آموزشی در ایام هفته

مرکز خوشنویسی بین الملل (شهرک غرب)

شهرک غرب ساعات کار آموزش نام کلاسها زمان هر کلاس
دوشنبه ها 09:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
دوشنبه ها 09:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
دوشنبه ها 09:00 - 20:30 خصوصی got 30 دقیقه
دوشنبه ها 09:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
دوشنبه ها 09:00 - 20:30 خصوصی tahriri 30 دقیقه
چهارشنبه ها 18:30 - 20:30 عمومی-در صورت برگزاری callipaint 120 دقیقه
home_language_h2_iconبا توجه به محدود بودن ظرفیت کلاسها،در صورت ثبت نام قطعی، و شروع به موقع کلاسها از خالی بودن کلاسها مطلع گردید.

برنامه آموزشی در ایام هفته

مرکز خوشنویسی بین الملل (تجریش)

تجریش ساعات کار آموزش نام کلاسها زمان هر کلاس
یکشنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
یکشنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
یکشنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی got 30 دقیقه
یکشنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
یکشنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی tahriri 30 دقیقه
home_language_h2_iconبا توجه به محدود بودن ظرفیت کلاسها،در صورت ثبت نام قطعی، و شروع به موقع کلاسها از خالی بودن کلاسها مطلع گردید.

برنامه آموزشی در ایام هفته

مرکز خوشنویسی بین الملل (میدان فردوسی)

میدان فردوسی ساعات کار آموزش نام کلاسها زمان هر کلاس
پنج شنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
پنج شنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی #Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل 30 دقیقه
پنج شنبه ها 13:00 - 20:30 خصوصی got 30 دقیقه
home_language_h2_iconبا توجه به محدود بودن ظرفیت کلاسها،در صورت ثبت نام قطعی، و شروع به موقع کلاسها از خالی بودن کلاسها مطلع گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تسریع در امور ثبت نام در نزدیک ترین محل شما، با شعب زیر تماس حاصل نمایید