مرکز خوشنویسی بین الملل در یک نگاه

همکاران فعال در مرکز خوشنویسی بین الملل

مرکز خوشنویسی بین الملل مجموعه ای مستقل و وابسته به هیچ ارگان و یا سازمان دولتی نمی باشد، و با درآمد حاصله از آموزش و فروش آثار هنری تامین و با هدف ارتقای هنر خوشنویسی در عرصه بین الملل به علاقه مندان فعالیت می نماید.